Wanneer ben arbeidsongeschikt en heb ik recht op een uitkering?

Of u arbeidsongeschikt wordt verklaard, hangt af van het gekozen arbeidscriterium ‘beroepsongeschiktheid’ of‘passende arbeid’.

1.Beroepsarbeidsongeschiktheid: U bent arbeidsongeschikt als u voor ten minste 25%, 35%, 45%, etc. niet meer in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren die bij uw verzekerde beroep horen. Daarbij wordt rekening gehouden met aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden en taakverschuiving binnen het eigen bedrijf.

2. Passende arbeid: Na een periode van arbeidsongeschiktheid (meestal vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid) kunt u kiezen voor beoordeling op basis van passende arbeid. Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt dan gekeken naar de werkzaamheden die binnen uw krachten en bekwaamheden liggen en die, rekening houdend met uw opleiding en werkervaring, in redelijkheid van u kunnen worden verlangd. Wanneer u hiervoor kiest, betaalt u een lagere premie.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)?                                                                                  In de eerste plaats biedt een AOV financiële zekerheid als u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om te werken of uw beroep uit te oefenen. Bij diverse verzekeraars wordt er ook gezorgd voor preventieve ondersteuning door arbeidsdeskundigen en medische specialisten. En raakt u toch arbeidsongeschikt, dan zullen de re-integratiespecialisten samen met u een traject opstarten om u weer naar het werk te begeleiden. De hulp kan ook bestaan uit het deels meefinancieren van aanpassingen in uw onderneming, van hulpmiddelen of van bij- of omscholing. Of u een bijdrage ontvangt en wat de hoogte van deze bijdrage is, wordt uiteindelijk vastgesteld door de verzekeraar

Hoe kan ik bepalen hoe ik mij mijn inkomensrisico’s moet afdekken bij arbeidsongeschiktheid?

Om uw wensen en financiële situatie goed in kaart te brengen, is een ‘goede inventarisatie en advies” eigenlijk wel een vereiste. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoelang kan ik zelf in mijn levensonderhoud voorzien, als ik geen inkomen heb?
  • Hoeveel inkomen heb ik en wat heeft mijn gezin per maand minimaal nodig?
  • Welke vormen van arbeidsongeschiktheid zou ik willen afdekken? (bijvoorbeeld alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of ook andere vormen van arbeidsongeschiktheid)
  • Is er een partner die ook werk heeft en/of mee kan gaan werken?
  • Wat zijn mijn maandelijkse vaste lasten, zowel zakelijk als privé?
  • Hoeveel spaargeld heb ik om financiële tegenslagen op te vangen?

Hoe weet ik of ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) nodig heb?

Om vast te stellen of het voor u zinvol is om voorzieningen te treffen, is het raadzaam om uw persoonlijke en zakelijke situatie goed op een rij te zetten. Kunt u tijdelijk terugvallen op het inkomen van uw partner of heeft u voldoende geld achter de hand? Dan zijn voorzieningen mogelijk niet direct nodig. Zijn u en uw gezin ook tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid afhankelijk van uw inkomen, denk dan goed na over het treffen van voorzieningen. Een adviesgesprek is verschaft u meer duidelijkheid over een passende oplossing voor uw persoonlijke situatie. AOV deskundigen.nl kan u daarbij helpen. Plan daarom een advies in via ons contactformulier.

Wat is er precies gedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Bij de meeste verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende dekkingsvormen. Sommige verzekeraars hebben speciaal voor de starter een AOV. Sommige AOV’s dekken alleen het risico van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en/of ernstige ziekte. De meest uitgebreide varianten dekken bijna alle mogelijke oorzaken van arbeidsongeschiktheid: door ziekte en/of ongeval. In de meeste situaties zijn gevolgen door risicovollere sporten zoals duiken, parachutespringen, snelheidswedstrijden, vechtsporten vaak uitgesloten. AOV deskundigen.nl bekijkt welke dekking het beste bij uw situatie past.

In de voorwaarden staat “ een ziekte en/of aandoening moet medisch objectiveerbaar zijn of medisch aantoonbaar” wat betekend dat?

Bijna elke verzekeraar zegt in zijn algemene voorwaarden dat een ziektebeeld aantoonbaar, benoembaar of vast te stellen moet zijn. Er zijn echter ziektebeelden die wel leiden tot (verminderd) arbeidsgeschiktheid, maar welke niet vast te stellen zijn via bijv.  bloedonderzoek, foto’s, etc. Dit is een “grijs gebied” en kan leiden tot geen uitkering. De ene verzekeraar is duidelijk in zijn voorwaarden en sluit op voorhand een aantal moeilijk of niet aan te tonen ziektebeelden uit. Andere verzekeraars zetten alleen dat het vast te stellen moet zijn en laten het in het midden. Het is en blijft een moeilijk aspect bij een claim wanneer een ziekte niet vast te stellen is / objectiveerbaar is.

Ik heb in het verleden een ziekte, letsel en/of aandoening gehad. Maakt dat uit voor de acceptatie of de verzekering?

Als u in het verleden een ziekte of gezondheidsklachten heeft (gehad), moet u dit altijd melden op de gezondheidsverklaring en bij uw medische intake/keuring. Pas vanaf dat moment kan een verzekeraar beoordelen of dat van invloed is op de acceptatie van de verzekering. Het kan dan bijvoorbeeld gebeuren dat u wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt aangeboden, maar dat daarin beperkingen zijn opgenomen in het recht op een uitkering bij een bepaald medisch risico of uw ontvangt een opslag op uw premie.

Moet ik onder behandeling staan van een arts/specialist?

De verzekeraars zullen van u eisen dat u meewerkt aan uw herstel. Daarnaast moet u wel onder behandeling staan van een arts en/of specialist. Bij psychische problemen is dit een psycholoog of psychiater. De toegewezen medisch adviseur zal ook uw medische informatie opvragen bij uw behandeld arts(en).

Waarom heb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) nodig?

Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt, dan betekent dat vaak verlies van inkomsten. Terwijl uw uitgaven gewoon doorgaan. U kunt dit inkomensverlies opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vanuit de verzekeraar ontvangt u dan niet alleen een uitkering, maar veelal ook intensieve en deskundige begeleiding om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Of om u weer terug aan het werk te helpen.  Het ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen (www.szw.nl) heeft een aantal algemene vragen en antwoorden hierover opgesteld.

Kan ik zomaar overstappen van mijn huidige verzekeraar naar een andere verzekeraar?

Heeft u een AOV bij een andere maatschappij, dan kunt u overstappen naar de AOV van een andere maatschappij. Maar bedenk wel dat u vastzit aan de contracttermijn bij uw huidige verzekeraar. Voordat u uw huidige verzekering opzegt, is het verstandig altijd eerst een aanvraagformulier en een gezondheidsformulier in te vullen en de aanvraag op te sturen. Pas wanneer u zeker weet dat de nieuwe verzekeraar u medisch heeft geaccepteerd, kunt u uw huidige verzekering opzeggen. Uw nieuwe verzekering gaat dan in zodra uw oude verzekering eindigt. AOV deskundigen.nl kan u hierbij ondersteunen en adviseren.

Wat betaal ik voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)?

Dat hangt voor een deel van uw eigen keuze af. Uw premie wordt lager wanneer u bijvoorbeeld kiest voor een lagere verzekerde uitkering, een minder uitgebreide dekking, een langere eigen risicotermijn, een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage (drempel) of een kortere looptijd. In veel gevallen kunt u de premie in mindering brengen op uw inkomen of ten laste leggen van uw bedrijfsresultaat. AOV deskundigen.nl kan u hierover meer vertellen. Voor nieuwe AOV- verzekerden of startende ondernemers hebben de meeste verzekeraars aanvangskorting. De premies kunnen veel verschillen van elkaar, het is daarom belangrijk om u goed te laten adviseren.

Hoelang betaal ik premie voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)?

De eerste contracttermijn bij het afsluiten van de verzekering is vaak drie jaar. Na de eerste contracttermijn wordt de verzekering automatisch met 1 jaar verlengd. U kunt na verlenging de verzekering vaak op elk gewenst moment beëindigen door een schriftelijke opzegging. Daarbij geldt een opzegtermijn van één maand. Sommige verzekeraars hanteren echter een langere verzekerde periode (bijv. tot uw 65e jaar) maar u kunt wel jaarlijks op de hoofdvervaldatum stoppen. In het laatste verzekeringsjaar van de eindleeftijd betaalt u vaak geen premie meer. Dit is per verzekeraar verschillend. U kunt kiezen voor het gelijkblijvende standaardtarief of voor het combitarief. Bij het combitarief betaalt u in het begin minder, omdat de premie gedurende de looptijd stijgt tot een omslagleeftijd. Hierna blijft de premie gelijk.
Raakt u arbeidsongeschikt, dan hoeft u bij de meeste verzekeraars na één jaar arbeidsongeschiktheid en bij voortdurende arbeidsongeschiktheid geen premie meer te betalen voor dat percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Dat zijn er veel, variërend van uw leeftijd en uw werkzaamheden tot de dekking en het verzekerde bedrag. Maar ook zaken als de wachttijd die u kiest, de looptijd van de verzekering en de uitkeringsdrempel spelen daarbij een rol. Juist vanwege die diversiteit is het verstandig de adviseur van AOV deskundigen.nl te raadplegen. De adviseurs kennen de risico’s van het ondernemerschap en helpen u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te passen aan uw persoonlijke situatie.

Is zelf een spaarpotje aanleggen niet beter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zelf geld reserveren is een goede keus. Ziekte en arbeidsongeschiktheid komen immers altijd onverwacht. Het is dan ook wel de vraag of uw kapitaal op dat moment groot genoeg is om het inkomensverlies op te vangen. Weeg alle opties af en laat u goed  adviseren door AOV deskundigen.nl. Uw adviseur van AOV deskundigen.nl komt met een passend advies gebaseerd op offertes van diverse verzekeraars en, indien van toepassing, gebaseerd op het UWV.

Moet ik al in de startfase van mijn onderneming nadenken over de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Ja, dat is zeker verstandig. Als u niet over voldoende middelen beschikt om een periode zonder inkomen te overbruggen, kunt u een AOV overwegen. Veel ondernemers vinden dat ze eerst “spek op hun botten” moeten krijgen. Een ziekte of een aandoening komen echter altijd onverwacht. In de eerste jaren investeert u veel en moet u nog uw klantenkring opbouwen. Wordt u dan ziek of wordt u geconfronteerd met letsel of een ongeval, dan kunnen de financiële gevolgen enorm zijn. In de eerste drie maanden na de oprichting van uw bedrijf heeft u de meeste mogelijkheden. Naast een private verzekering staan in die periode ook de vrijwillige verzekering van het UWV en – als u niet of alleen onder zeer beperkende voorwaarden bij een private verzekeraar wordt geaccepteerd – de vangnetverzekering voor u open.

Welke tussentijdse veranderingen moet ik melden?

U moet alle veranderingen in uw beroepssituatie en privésituatie waarvan u kunt vermoeden dat die van belang zijn voor uw verzekering, melden bij uw adviseur. In ieder geval dient u uw adviseur te informeren over een verhuizing, bedrijfsbeëindiging en veranderingen van beroep, werkzaamheden en/of inkomen. Daarnaast dient u een eventuele arbeidsongeschiktheid te melden nadat u bij een arts bent geweest. AOV deskundigen.nl neemt daarnaast eens per 2 à 3 jaar uw AOV met u door om te controleren of de verzekering nog passend is.

Welk bedrag kan ik verzekeren?

Bij veel verzekeraars verzekert u uw inkomen tot een maximum van 80% of 85% van uw gemiddelde jaarinkomen (van de laatste 3 jaar). Sommige verzekeraars gaan uit van 100% van uw privé en/of zakelijke vaste lasten vermeerderd met wat extra ruimte. Minder kan altijd. De meest verzekeraars hanteren wel een maximaal bedrag dat u kunt verzekeren.

Wat is het verschil tussen een schadeverzekering of sommenverzekering?

Bij het komen tot een uitkering kijkt de verzekeraar naar de mate van arbeidsongeschiktheid en of er sprake is van inkomensderving als gevolg van die arbeidsongeschiktheid. Deze twee factoren bepalen dan het uitkeringspercentage van het verzekerde bedrag. Als er sprake is van inkomensderving, dan is de mate en hoogte van de inkomensderving van belang voor de hoogte van uw uitkering. Een alternatief is een sommenverzekering. Daarmee ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid een uitkering op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het verlies aan inkomen of daling in de vaste lasten als gevolg van arbeidsongeschiktheid of tegenvallende bedrijfsresultaten speelt dan geen rol.

Heb ik als zelfstandig ondernemer recht op een uitkering?

Nee. Sinds de afschaffing van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) in 2004 is er van overheidswege voor zelfstandigen niets meer geregeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ondernemers mogen zelf bepalen of zij de inkomensrisico’s al dan niet willen afdekken. U kunt geld opzij zetten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering overwegen bij een private verzekeraar of het UWV. Kiest u hier niet voor, dan kunt u bij arbeidsongeschiktheid alleen terug vallen op de bijstand.

Hoe lang krijg ik een uitkering?

Afhankelijk van uw ziektebeeld ontvangt u een uitkering. Maar ook uw gekozen afkeuringpercentage is van belang. Stel: u werkt 40 uur en kunt 20 uur niet meer werken. Dan bent u 50% afgekeurd. Heeft u ervoor gekozen om een uitkering te ontvangen vanaf 35%, dan loopt die uitkering nog door. Had u een afkeuringpercentage gekozen van 55%, dan ontvangt u geen uitkering.

De meeste verzekeraars geven aan dat u maximaal een uitkering krijgt tot de einddatum van de verzekering. Er zijn echter ook verzekeraars die kortere uitkeringsperiodes aanbieden, zoals maximaal 5 of 10 jaar per claim. Dit scheelt aanzienlijk in de premie. Dit betekent dat u bij bepaalde ziektes/aandoeningen niet tot einde looptijd een uitkering ontvangt, maar wel tijd heeft om na te denken hoe u alles kunt gaan regelen zonder meteen in financiële problemen te komen. Voor startende ondernemers is dit een goed alternatief.

Krijg ik een uitkering tijdens mijn zwangerschap?

Een aantal verzekeraars geeft u een uitkering bij de meest uitgebreide dekkingen, bij de meeste verzekeraars ontvangt u gedurende 16 weken een uitkering, met een looptijd van maximaal 4 weken voor de bevalling tot 12 weken na de bevalling. Deze dekking gaat echter pas vaak na 2 of 3 jaar na aanvang van de verzekering in. Laat u daarom adviseren door AOV deskundigen.nl